האם אתם מוכנים לגרסה 4 במבנה האחיד?

Showing fingers

האם אתם מוכנים לגרסה 4 במבנה האחיד?

גרסה 4 למבנה האחיד -ממשק מעסיקים, כוללת לא מעט שינויים ושיפורים וזאת במטרה לגרום לכך ששיעור הכספים שנקלטים באופן אוטומטי ישאף ל 100% וכן אופן הקליטה שלהם יהיה יותר מדויק וכך לא ייפגעו זכויות העובדים החוסכים.

גרסה 4 תשפר את השקיפות של קליטת הכספים עבור המעסיקים ותאפשר להגיב בזמן אמת עבור כל אותם בעיות שבגינם הכספים לא נקלטו.

להלן השינויים העיקריים בגרסה 4 :

דיווח שלילי- בקשה להחזר תשלום על הפקדה ביתר

 • הצהרה שנתית – תצהיר מאומת ע”י עורך דין, יוגש לכל הפחות לקופה אחת לשנה
 • הוגשה בקשה להחזר לאחר 9 חודשים ממועד הפקדת הכספים המקורית לקופה, יצרף מעסיק אישור חתום ע”י העובד במסגרתו העובד מסכים להשבת התשלום למעסיק
 • במקרה בו הגשת בקשה להחזר היא בעקבות הסכם קיבוצי בו הוסכם על השבת תשלום אזי אין צורך בתצהיר עובד , יש צורך בתצהיר של הארגון היציג
 • כספים יוחזרו ע”פ הערך הנומינלי
 • לא ניתן להחזיר כספים באמצעות המחאה

נוסף שדה חדש , שדה זה לא היה קיים עד כה ומגרסה 4 תצטרכו לדווח בדיווח השלילי את סיבת הבקשה להחזר הכספים

סיבת בקשה להחזר כספים

ערכים:

 • תשלום ביתר לעובד לאחר עזיבת עבודה
 • סוג מוצר שגוי
 • הפקדה לעובד שגוי
 • הפקדה בגין חודש שכר שגוי
 • תיקון טעות בחישוב השכר
 • הפקדה לחברה מנהלת לא נכונה
 • עובד עבר לקופת גמל אחרת
 • הסכם קיבוצי
 • הפקדה ביתר לרכיב
 • החזר למעסיק בגין תשלום פרמיית א.כ.ע בעודף

דיווח שוטף

דיווח אובדן כושר עבודה מעסיק

 • מעסיק רשאי, בכפוף לכל דין, לקבוע מסגרת כוללת לתשלום, עבור שני הרכיבים בהתקיים כל התנאים הבאים:
 1. נקבע בהסכם העבודה כי התשלום לכיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה משולם בנפרד מרכיב תגמולי המעסיק;
 2. ההפקדה למרכיבי חשבון קופת הגמל של העובד ולאובדן כושר עבודה, ככל שבחר בו העובד, מבוצעת לאותו גוף מוסדי;
 3. גובה השכר המדווח לרכישת כיסוי אבדן כושר עבודה זהה לגובה השכר המדווח לעניין מרכיב חשבון – תגמולי המעסיק.
 • הפקיד מעסיק לכיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף קטן (א), יהיה רשאי לדווח בקובץ “ממשק מעסיקים – דיווח שוטף” בשדה “סוג הפרשה” בקוד “תגמולי מעסיק” כי שיעור ההפקדה לעניין תגמולי המעסיק הוא 5%, ובקוד “אבדן כושר עבודה” את שיעור התשלום המירבי לרכיב אובדן כושר העבודה, ובלבד ששיעור כאמור לא יפחת מ-1.5%.
 • התקבל דיווח בגוף מוסדי בתנאים שבסעיף (א) ו-(ב) לעיל, יגבה הגוף המוסדי את העלות בשל כיסוי אובדן כושר עבודה בהתאם לתנאי הפוליסה, ויתרת התשלום תועבר לרכיב תגמולי המעסיק. ככל שההפקדה למרכיב אבדן כושר עבודה, אינה מספיקה על מנת לרכוש את כיסוי אובדן כושר העבודה בהתאם לקבוע בתנאי הפוליסה, יתריע על כך הגוף המוסדי בפני המעסיק ב”ממשק היזון חוזר מסכם” ואף יציין את שיעור ההפקדה הנדרש לצורך רכישת הכיסוי בהתאם לפוליסה.

דיווח עובד קיים לקרן פנסיה ברירת מחדל:

 • עובד קיים של מעסיק מבקש להצטרף לקרן ברירת מחדל, בהתאם להוראות חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל יש לצרף תצהיר עובד- נספח ז

עובד חדש:

 • סעיף 14 לעובד
  מטרת השדה – להציג לגוף המוסדי האם קיים לעובד סעיף 14 בתנאי ההעסקה או לא.
  אם נבחר בשדה “סטטוס עובד בחודש משכורת” -עובד חדש, יש להעביר מידע בשדה זה

סוג תקבול:

נוספו ערכים חדשים

 • חד פעמי – השלמת פיצויים עד שכר מבוטח כפול וותק
 • חד פעמי – הפקדה לפיצויים מעל שכר מבוטח כפול וותק

 

היזון מסכם

צפי לשינוי אובדן כושר עבודה

 • שיעור כיסוי אכע
 • שיעור הפרשה עתידי
 • תאריך עדכון צפוי
 • סיבת עדכון התעריף

חלה חובה על גוף מוסדי המנהל קופת ביטוח להציג בשדה זה את המועד הצפוי לעדכון תעריף א.כ.ע, וזאת החל מהמועד שבו ידוע לגוף המוסדי מועד השינוי הצפוי בתעריף ולכל הפחות 3 חודשים לפני השינוי האמור. גוף מוסדי ידווח את התאריך האמור עד למועד שבו עודכן השינוי בפועל בפוליסה של העובד.
הערה: שדה זה רלבנטי לקופות ביטוח שבהן ההפקדה לרכיב א.כ.ע נעשית בנפרד מרכיב התגמולים

פרטי סוכן הביטוח :

ככל שקיים לעובד סוכן ביטוח הקופה תדווח במסגרת ההיזון המסכם את פרטיו של סוכן הביטוח

 • שם בעל רישיון
 • כתובת דוא”ל – בעל רישיון

סטטוס חובות:

הקופה תדווח במסגרת ההיזון המסכם השוטף סטטוס חובות ככל שקיימים באותו חודש רמה של עובדים

 • חודש שכר אחרון בו הועבר תשלום
 • מספר חודשי חוב לעובד
 • א. ככל שלא הועבר תשלום או דיווח כלשהו ביחס לאחד מעובדי המעסיק בתקופת הדיווח;
  ב. ככל שלא הועבר תשלום לפוליסת א.כ.ע של עובד המשולמת על ידי המעסיק;
  יובהר כי ככל שהועבר דיווח על ידי מעסיק על הפסקת ההפקדה לרבות סיבת ההפסקה (כדוגמת עזיבת עבודה/חל”ד/חל”ת) אין להעביר דיווח בבלוק זה.

שדה “רשומה נקלטה “:

נוספו ערכים חדשים

 • השבת כספים יזומה מגוף מוסדי למעסיק
 • רשומה נקלטה – נמצא חוסר בא.כ.ע
קליטה טובה יותר של הכספים, תהיה שמירה על זכויות העובדים החוסכים שיוכלו בעתיד לצאת לפנסיה עם מלוא הזכויות וקצבה ולשמור על רמת חיים נאותה

החליט גוף מוסדי להשיב כספים למעסיק באופן יזום ביחס לרשומה מסוימת שדווחה בממשק מעסיקים יבצע זאת בכפוף להנחיות הבאות:

1

שלב א’ – ניתנו 3 היזונים חוזרים שבועיים עם קוד שגיאה 3 (רשומה עברה לטיפול המעסיק) בהם פירט גוף מוסדי למעסיק את מהות השגיאה ברשומה;

2

שלב ב’ – ניתנו למעסיק 3 היזונים חוזרים עם קוד שגיאה 4 (השבת כספים יזומה מגוף מוסדי למעסיק) בהם תפורט סוג ההתראה: התראה ראשונה, שנייה, השבה בפועל;

3

למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל בכדי לקבוע חובה כלשהי על גוף מוסדי להשבת כספים למעסיק. מטרת הקוד הינה אך ורק יצירת סדר בהליך השבת הכספים למעסיק.

שיהיה לכולנו בהצלחה עם הגירסה החדשה!

מידע נוסף

Leave a comment

עליך להיות מחובר בשביל לפרסם תגובה.